کتتر تشخیصی Fixed curve

Triguy™ Fixed Curve Mapping Catheter


کاتترهای تشخیصی پزشکی APT با شفت بافته شده، قابلیت فشار و گشتاور بالایی را ارائه می دهند، الکترودهای پلاتین-ایریدیوم سیگنال پایدار و با کیفیتی را برای بهبود کارایی تشخیصی ارائه می دهند.

ویژگی

-انتقال صاف الکترودها، به شفت اجازه می دهد تا تماس محکم و پایداری با دیواره میوکارد داشته باشد تا سیگنال قابل اطمینانی را دریافت کند.

-شفت بافته شده قابلیت فشار و گشتاور عالی را فراهم می کند

-سیم ایمنی حفاظت اضافی برای الکترود نوک فراهم می کند

-منحنی های مختلف برای نقشه برداری HRA، CS، HIS و RV موجود است