تی آر بند (رسپندیال)

TR band (Respendial)


اندیکاسیون وسیله بستن رگ بعد از آنژیورادیال
این یک وسیله فشرده کننده برای کمک به هموستاز شریان رادیال پس از عمل ترانس رادیال است.

دستور العمل استفاده 

1) کلاهک چرخان
2) پلیت روی مچ
3) بالشتک
4) باند پارچه ای چسبی
5) درپوش قفلی کمکی
6) نشانگر سفید
(فشار مرجع 150- 90 میلی متر جیوه )
نشانگر آبی
(فشار مرجع 185- 125میلی متر جیوه )
نشانگر سبز
(فشار مرجع 205- 155میلی متر جیوه )
نشانگر زرد
(فشار مرجع 215- 175میلی متر جیوه )
نشانگر قرمز
(فشار مرجع 295- 195میلی متر جیوه )