پنجمین کنگره چالش های تشخیصی درمانی قلب و عروق

پنجمین کنگره چالش های تشخیصی درمانی قلب و عروق

حضور شرکت بهسا درمان دارو مدیا در دهمین سالیانه مرکز قلب تهران تحت عنوان پنجمین کنگره چالش های تشخیصی درمانی قلب و عروق